شبکه جمع آوری فاضلاب

شرکت فنی مهندسی طرح کار به عنوان شرکتی فعال در زمینه انتقال فاضلاب در کشور با نزدیکی چشمگیر دانش و تجربه در این زمینه اقدام به مشارکت در پروژه های انتقال فاضلاب در شهر ها,کارخانجات و معادن کرده است.

در ادامه به شرح مختصری از چگونگی طراحی و اجرای سیستم شبکه فاضلاب اشاره شده است.
انتقال فاضلاب و اهمیت آن در جهان امروز
با بزرگ شدن شهر ها و افزایش جمعیت آنها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانجات از سوی دیگر مسئله ی آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند. با گسترش زندگی ماشینی و به علت توجه نکردن افراد به منافع همگان هر روز انواع بیشتری از آلودگی ،محیط زیست آدمیان و حیوانات را ناسالم تر و زندگی آنها را در معرض خطری جدی تر قرار میدهد.
همچنان که اشاره شد وجود فاضلابها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست است،بنابراین بایستی آنها را جمع آوری و آنها را از شهرها بیرون آورد. نخست آنها را پالایش و تصفیه نمود و سپس به گردش آب در طبیعت برگردانید.
جمع آوری گنداب ها و پساب ها از محیط زیست در شهرها از دیدگاههای زیر لازم وضروری است
الف- بهداشت همگانی :فاضلابها همیشه دارای مقادیر بسیار زیادی مواد خارجی هستند که به صورتهای گوناگون برای زندگی موجودات زنده زیان آور میباشند.
ب- نظم محیط زیست:برهم خوردن نظم محیط زیست بیشتر ناشی از ایجاد آبهای سطحی است.در مواقع بارندگی های شدید بعلت کمتر بودن درجه ی نفوذپذیری سطح خیابانها و پشت بام ها نسبت به زمینهای بیرون شهرها ،آبهای ناشی از بارندگی پس از شستشوی خیابانها و آلوده شدن به مواد آلی و معدنی موجود در سطح آنها به صورت فاضلابهای سطحی خیابانها را میپوشانند،که برای بیرون راندن این آبهای سطحی به بیرون شهرها از کانالهای مخصوصی استفاده میشود.
ج- کاربرد دوباره فاضلاب:موضوع کاربرد دوباره فاضلاب ها به علت نیاز روز افزون به آب ،روز به روز بیششتر مورد توجه قرار میگیرد.استفاده از فاضلابهای پالایش شده برای مصرف های غیرخانگی مانند آبیاری فضای سبزدرون شهرها،پارک ها،جنگل کاری،وشستشوی خیابانها و کانالهای فاضلاب اهمیت ویژه ای دارد.
د- تاثیر بر سفره های زیرزمینی:جمع آوری فاضلابهای شهری شبکه ی کانالیزاسیون در پایین بردن سظح آب زیرزمینی و پاک نگهداری منبع های طبیعی آب زیر زمینی اثر چشمگیری دارد.موضوع آلوده نکردن آبهای زیرزمینی در کشور ما که سیستم بیرون راندن فاضلاب در آن به صورت سنتی خود و با استفاده از چاههای جذب کننده انجام میگیرد،اهمیت بیشتری میابد.چاههای جذب کننده فاضلاب که امروزه در بیشتر نقاط کشور مورد استفاده قرار میگیرند عامل اصلی آلودگی آبهای زیرزمینی میباشند.
روشهای جمع آوری فاضلاب شهری

جمع آوری فاضلاب شهری را میتوان به صورت درهم و با کمک یک رشته فاضلاب رو برای هدایت فاضلابهای خانگی و آبهای سطحی انجام داد و یا به صورت مجزا و با ایجاد دو رشته مجزای گوناگون یکی برای هدایت فاضلاب خانگی و دیگری برای هدایت آبهای سطحی ناشی از بارندگی طراحی نمود.در روش درهم هزینه ی ایجاد شبکه ی جمع آوری کمتر ولی هزینه ی ساختمان تصفیه خانه و آلودگی محیط زیست بیشتر میباشد،در صورتی که در روش مجزا هزینه ی ساختمان شبکه بیشتر ولی آلودگی محیط زیست کمتر میگردد.

تاسیسات شبکه ی جمع اوری فاضلاب شهری
تاسیسات شبکه ی جمع آوری فاضلاب تشکیل شده است از :
الف- فاضلاب روها
فاضلاب روها و یا کانالهای جمع آوری فاضلاب به گروههای زیر تقسیم میشوند :
– انشعاب خانه ها
– کانالهای فرعی فاضلاب، که با مقطع دایره ای ساخته میشوند.
– کانالهای اصلی، و شاه لوله ها ی فاضلاب معمولآ با مقطع دایره ای و در شبکه های درهم میتواند به شکل تخم مرغی یا دایره ای مرکب باشد.

– کانالهای ویژه ی آب باران، که معمولآ بتن آرمه و با مقطع های گوناگون ساخته میشوند.
– لوله های زیر فشار، جهت انتقال فاضلاب از ایستگاه های پمپاژ در شهرهایی که شیب طبیعی کافی ندارند.
ب- ساختمانهای ویژه
به علت ویژگی های فاضلاب بجز فاضلاب روها باید در مسیر شبکه تعداد بسیاری ساختمانهای ویژه ساخته شوند که مهمترین آنها عبارتند از:
– آدم روها ، که برای تمیز کردن و تعمیر کانالها ساخته میشوند.
– دریچه های ریزش آب باران ، و شستشوی خیابانها که در کنار سواره رو قرار دارند.
– دریچه های ریزش برف
– سر ریز های آب باران ، که در شبکه های در هم ساخته میشوند.
– تاسیسات تقسیم کننده ی فاضلاب ، که در لوله های فاضلاب خانگی بکار میروند.
– دریچه های ریزش فاضلاب ، برای شهرهایی که شیب طبیعی زیادی دارند.
– ایستگاههای پمپاژ ، برای شهرهایی که شیب آنها اندک است
– حوضچه های زیر زمینی شستشوی فا ضلاب روها ، برای شهرهایی که شیب کم دارند.
– زیر گذرها و روگذرها برای گذرانیدن لوله های فاضلاب از زیر رودخانه ها.
محل و عمق لوله های فاضلاب در گذرگاه ها

محل لوله های فاضلاب
محل قرار دادن لوله های فاضلاب در گذرگاه ها بسته به میزان پهنای گذرگاهها متفاوت است.
بسته به مسائل اقتصادی یعنی هزینه های ساختمانی و جنبه ی فنی یعنی مقدار شیب ممکن برای لوله ها،یک لوله در وسط یا دولوله در طرفین جایگذاری میشود. بطوریکه در گذر گاههای با عرض کمتر از ۱۵ متر یک لوله در وسط ،و در گذرگاههای

 

اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

شبکه جمع آوری فاضلاب وپسابهای صنعتی

شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت فنی مهندسی طرح کار به عنوان شرکتی فعال در زمینه انتقال فاضلاب در کشور با نزدیکی چشمگیر دانش و تجربه در […]