هدف از شبکه جمع آوری آبهای سطحی

طراحی در تاسیسات مختلف هیدرولیکی، شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و صنعتی، سیستم های آبیاری و زهکشی و…، ، پارامتر مهمی به شمار میرود. پیش بینی و تعیین مقدار روان اب در خروجی حوزه آبخیز، نیز حائز اهمیت است. در حوزه‌های آبریز شهری افزایش سطوح نفوذ ناپذیر، منجر به افزایش حجم روان اب و دبی اوج سیلاب می‌شود. برای این‌منظور مدل‌های مدیریت روان اب شهری به ‌عنوان ابزاری مفید در برنامه‌ریزی و توسعه مکان‌های شهری مدنظر قرارگرفته‌اند. یکی از این مدل‌ها، مدل‌های تحلیلی هستند که فرایند فیزیکی تبدیل بارش به روا ن اب را فرموله می‌نمایند. از دو مدل تحلیلی برای برآورد روان اب استفاده شده است. ورود نشت اب و روان اب به سیستم های تاسیسات فاضلاب شهری، از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات میباشد. تاسیسات فاضلاب بدون توجه به قدمت، اندازه و یا موقعیت، حاوی مقداری نشت ا ب و رواناب در شبکه و تصفیه خانه می باشد. بررسی و ارزیابی وضعیت نشت اب و روان اب در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب بدلیل تأثیرات بار هیدرولیکی بر تاسیسات و فرآیند تصفیه-خانه فاضلاب، همواره مورد توجه بوده است. نتایج نشان میدهد. مقدار متوسط نشت اب در طول سال برای تاسیسات شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب بیشتر شهرها بیش از 30% کل فاضلاب برآورد گردیده است. این میزان علاوه بر تأثیر بر شبکه جمع‌آوری فاضلاب باعث افزایش قطر و همچنین هزینه انرژی در فرآیند و پالایش می‌شود، وجود نشت اب و روان اب علاوه برکاهش ظرفیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب، باعث افزایش بار هیدرولیکی بر تصفیه خانه و کاهش راندمان فرآیند تصفیه خانه‌های فاضلاب نیز می‌شود.

فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

شبکه جمع آوری آبهای سطحی

هدف از شبکه جمع آوری آبهای سطحی طراحی در تاسیسات مختلف هیدرولیکی، شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و صنعتی، سیستم های آبیاری و زهکشی و…. […]