پمپ و ایستگاه های پمپاژ آب
بحران آب ایران و کشور های همسایه و پهناوری کشور ایران به پیچیدگی های آبرسانی و زیست محیطی آن افزوده است. بدون شبکه های آبرسانی گسترده و تامین بموقع آب کشاورزی و صنعتی به مناطق استراتژیک (صنعتی ، مرزی) کشور ، مشکلات زیست محیطی به مشکلات ژئویولیتیک تبدیل خواهد شد. شرکت طرح کار ماندگار بیش از یک دهه فعالیت موفق درپروژه های آبرسانی آماده ارائه خدمات طراحی و تامین ایستگاه های پمپاژ و آبرسانی می باشد.

طراحی پمپ و ایستگاه پمپاژ (آب یا فاضلاب)

انتخاب مبانی طراحی

۱ تعین میزان دبی وردی به ایستگاه پمپاژ

۲ براورد کیفیت آب ویا فاضلاب ورودی به ایستگاه پمپاژ وتعیین میزان خورندگی آن

۳ تعیین تغیرات زمانی در دبی ورودی وترسیم منحنی های مربوطه

۴ انتخاب روش پمپاژ ونوع پمپ مورد نظر

۵ تعیین مسیر لوله رانش پمپ وبرآورد میزان افت هد دینامیکی واستاتیکی

۶ طراحی لوله ها واتصالات لوله مکش

۷ ارئه آرایش وچیدمان بهینه پمپ ها

۸ ارائه طرح های بهینه در لوله کشی به منظور جلوگیری از کاویتاسیونوجریان گردا بی

۹ طراحی لوله کشی وپایپینگ لوله رانش وکلکتور مربوطه

۱۰ انتخاب وجانمایی شیرالات مورد نیاز پس از پمپ

۱۱ ترسیم منحنی مشخصه سیستم وتعیین پارامترهای تعیین کننده

۱۲ انتخاب پمپ با استفاده از منحنی پمپ ها ویا با استفاده از نرم افزار انتخاب پمپ شرکتهای داخلی یا خارجی تولید کننده پمپ

۱۳ بررسی مجدد پمپ های انتخابی به منظور بهینه سازی

۱۴ تعیین میزان راندمان پمپ ، میزان مصرف انرژی

۱۵ تعیین دفعات روشن خاموش شدن پمپ

۱۶ تعیین رقوم نصب وجانمایی محور پمپ ها وکف ایستگاه پمپاژ

۱۷ بررسی شرایط هیدرولیکی شبکه در صورت قطع ناگهانی پمپ ها

۱۸ طراحی گزینه های مختلف در استفاده از پمپ های مختلف

۱۹ تعیین ابعاد حوضچه پمپاژ وترسیم کامل پلان جانمایی پمپ ها با در نظر گرفتن ضوابط مربوط

۲۰ طرح سازه ای وارائه دیتایل کامل ایستگاه پمپاژ

۲۱ طراحی ولوله کشی کلکتور ها در داخل ایستگاه پمپاژ

۲۲ ارائه کلیه نقشه های تاسیساتی شامل لوله کشی (پایپینگ)

۲۳ ارائه نقشه های مربوط به تابلو برق ها وتاسیسات برقی ایستگاه پمپاژ

 

 

اسفند ۲۵, ۱۳۹۶

ایستگاههای پمپاژ

پمپ و ایستگاه های پمپاژ آب بحران آب ایران و کشور های همسایه و پهناوری کشور ایران به پیچیدگی های آبرسانی و زیست محیطی آن افزوده […]