مدیریت پروژه
فاز نخست : مهندسی پایه
برآورد ظرفیت (دبی) نامی مورد نیاز برای سیستم بررسی انالیز کیفی آب ، پساب ویا فاضلاب بررسی نقاط محدود کننده وطراحی فرآیند ترسیم بلوک دیاگرام مورد نیاز جهت فرآیند وتهیه سند PDF
فاز دوم : طراحی
طراحی سیستم مورد نیاز بر اساس اطلاعات پایه ترسیم نقشه P&ID بر اساس بلوک دیاگرام موجود اصلاح بررسی طراحی اولیه
ترسیم نقشه جانمای تجهیزات و برآورد متریال ، زمان وتجهیزات لازم جهت اجرا
فاز سوم : تجهیز کارگاه
تامین تجهیزات مورد نیاز بر اساس مدت زمان و محل اجرا تکمیل تنقشه های مهندسی قابل اجرا از قبیل نقشه های سه بعدی
تکمیل دستورالعملهای اجرای ، کنترل کیفی و فنی مورد نیاز
فاز چهارم : اجرا
تامین تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه
کنترل در حین فرآیند ساخت براساس دستور العمل ISO
تست وراه اندازی آزمایشی ونهای تجهیزات وعملیات های اجرایی

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه فاز نخست : مهندسی پایه برآورد ظرفیت (دبی) نامی مورد نیاز برای سیستم بررسی انالیز کیفی آب ، پساب ویا فاضلاب بررسی نقاط محدود […]